Person Image

  Education

  • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546
  • วท.ด. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 4 0 0
  2021 พฤติกรรมของแมวป่าหัวแบนในกรงเลี้ยง (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 พฤติกรรมของแมวป่าหัวแบนในกรงเลี้ยง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2008 ลิงแสม (Macaca fascicularis) บนเขาเกษตรและชุมชนรอบเขาเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรมบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ผลของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพตะกอนดินบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2017 พันธุศาสตร์ประชากรของลิงหางยาวชนิดย่อยปกติในไทยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การสำรวจทัศนคติของผู้มีผลกระทบจากปัญหาการพิพาทระหว่างมนุษย์และลิงป่าในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาพฤติกรรมและปริมาณฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ของเสือปลาที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การฟื้นฟูพฤติกรรมลิงลมพันธุ์เหนือ (Nycticebus bengalensis) ที่ได้รับบริจาคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการสำรวจพืชอาหารลิงป่าในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0