โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 5 0 0
2023 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเทศกาลในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแผ่นแซนวิสที่มีแกนกลางแบบฝาขวดน้ำจากขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 0 0 0 0
2020 การจัดการขยะมูลฝอยในงานเทศกาลเกษตรศรีราชาแฟร์ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2020 การพัฒนาแผ่นแซนวิสที่มีแกนกลางแบบฝาขวดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำและความเสี่ยงทางสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2018 จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในบริเวณเทศบาลแหลมฉบัง ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2018 การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2013 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2013 การบำบัดทางชีวภาพของน้ำมันดิบที่ปนเปื้อนดินบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0