Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Agricultural and Biological Engineering ), Cornell University , U.S.A.
  • M.S. ( Post-harvest technology ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วท.บ.เกียรตินิยม ( พัฒนาผลิตภัณฑ์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 กระชายขาวผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 เวชสำอางลิปบาล์มเพื่อสุขภาพจากน้ำมันฟักข้าว หัวหน้าโครงการ โครงการ Business unit สำนักงานบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 5 13 1 0
  2021 เจลลี่ฟักข้าวสำหรับผู้ป่วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความคงตัวของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอนุภาคไขมันแข็ง: กรณีศึกษาสารแคโรทีนอยด์จากฟักข้าวในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลิปบาล์ม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 1 0 0 0
  2019 ผลของน้ำมันฟักข้าวต่อสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่และคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ทำจากน้ำมันมะพร้าว fractionated virgin oil หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 1 0 0
  2018 ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคของ hyperspectral chemical imaging ใน การประเมินความหืนเพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาของข้าวเก่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2017 การศึกษาการเกิดอิมัลชันที่คงตัวของน้ำมันจากฟักข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารพวก functional food หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การศึกษาทางจลน์ศาสตร์การหืนของน้ำมันฟักข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2558 0 1 0 0
  2014 ผลของการสเตอร์ริไรซ์ต่อสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
  2014 การศึกษาการสกัดไลโคปีนในฟักข้าวเพื่อการบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2557 0 2 0 0
  2014 ผลของการพาสเจอร์ไรส์ต่อสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากฟักข้าวในรูปนาโนเอนแคปซูล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การผลิตนาโนเอนแคปซูลของสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากผลฟักข้าวและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การผลิตผลิตภัณฑ์สารหอมระเหยจากข้าวหอมมะลิหุงสุกด้วยเทคนิคเอนคปซูเลชัน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 1 0
  2012 การทำนายปริมาณสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากผลฟักข้าวหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย) 1 1 0 0
  2012 การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพด้วยซัสเปนชันเทคนิค หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
  2011 การปรับปรุงการจัดการคัดแยกจัดเก็บผลไม้พวก Climacteric ด้วยระบบฐานกฏ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์มะละกอสุกสำหรับผู้ค้าส่ง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 การเกิดสีแดงอมม่วงระหว่างการแปรรูปลอนตาลกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 1 0 0 0
  2011 นาโนเอนแคปซูเลชันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร: ดอกกานพลู ที่เตรียมจากเทคนิคนาโนอิมัลชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาและพัฒนาการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำความดันต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งมะขามหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2009 การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็น probiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการสูญเสียน้ำหนักผลิตภัณฑ์กุ้งสุกด้วยกระบวนการ Vacuum Impregnation หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสารฟอกสีใช้แล้วของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มกลับไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของอิฐดินปูนซิเมนต์และเชื้อเพลิงแท่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students) 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students) 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองทั่วไปเพื่อช่วยในการจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 1 0 0