Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 4 0 0
  2023 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยการรวมเทคนิคการวัดภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคนิครวมสำหรับประเมินความแก่ทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 โรงเรือนเพาะเห็ดชนิดประหยัดพลังงานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 2 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมระยะไกลสำหรับการผลิตมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาการใช้เลเซอร์วัดระยะสำหรับการควบคุมรถอัตโนมัติในพื้นที่เกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2012 ระบบควบคุมสำหรับรถหุ่นยนต์ต่อโยงกับรถพ่วง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2012 การตรวจจับแนวจัดวางตัวของรถพ่วงที่รากโดยแทร็กเตอร์ด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาอุปกรณ์วัดสถานะความเค้นโดยประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพียโซ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลงขณะรถแทรกเตอร์วิ่งและการทำแผนทีี่ความแข็งดินสำหรับแปลงเพาะปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นซังข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2013 การลดธาตุอาหารในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม 0 0 0 0