Person Image

  Education

  • Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University , AUSTRALIA, 2547
  • M.Sc.Tech. (Engineering Materials), The University of New South Wales, AUSTRALIA, 2543
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 4 0 0
  2024 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 22 23 2 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 7 0 0
  2022 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2) 0 0 0 0
  2021 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2021 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่1) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2014 การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทางชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลีน/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การพัฒนาตัวชี้วัดความชื้นสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่ไวต่อความชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0
  2007 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 8 0 0
  2012 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 7 0 0
  2012 แผนงานวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสำหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ: กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2007 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชนต่างประเทศ 0 0 0 0