Person Image

Administration

Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2540
  • M.S., Georgia Institute of Technology , สหรัฐอเมริกา, 2545
  • Ph.D. (Architecture), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา, 2555

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 11 15 3 0
2018 การศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 โมเดลคำนวณปริมาณแสงอาทิตย์แบบทันทีจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการวิจัยผนังสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 1 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 3 0 0
2018 บ้านพึ่งพาตนเองในพื้นที่ 50 ตารางวา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2559 หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2014 ศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2552 หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการทำงานวิจัย) 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2007 ผนังสีเขียวสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2004 การวิจัยในชั้นเรียนการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 9 12 0 0
2018 การลดการถ่ายเทความร้อน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการป้องกันเสียงของสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
2017 ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
2017 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของสีประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
2017 โครงการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งหลังคาเขียว ผู้ร่วมวิจัย USHIO LIGHTING. INC. 0 0 0 0
2016 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หัวหน้าโครงการ Bright Management COnsulting Co.,Ltd. 1 0 0 0
2016 งานที่ปรึกษาอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED 2009 for Commercial Interiors โครงการงานตกแต่งภายในสำนักงานใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาคาร M-Tower ส่วนงานระบบประกอบอาคาร หัวหน้าโครงการ บริษัทวิศวภูมิ อิเล็คทริค จำกัด 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED 2009 for Commercial Interior โครงการ Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited หัวหน้าโครงการ Bright Management consulting Co.,Ltd. 0 0 0 0
2015 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หัวหน้าโครงการ Bright Managerment Consulting Co.,Ltd. 4 2 0 0
2015 การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED for Green Building Operation and Maintenance 2009 โครงการ Siam Center, Siam Paragon, Siam Discovery Center and Tower หัวหน้าโครงการ Bright Managerment Consulting Co.,Ltd. 0 0 0 0
2015 การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED 2009 for New Construction โครงการ Muntuns Thailand หัวหน้าโครงการ Bright Managerment Consulting Co.,Ltd. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2014 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หัวหน้าโครงการ Bright Management Consulting Co.,Ltd. 1 0 0 0
2014 การดำเนินการด้สน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคาร G Land Tower Grand Phrarama 9 หัวหน้าโครงการ Bright Management Consulting Co.,Ltd. 0 0 0 0
2014 เกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวในการจัดทำผังแม่บทพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND) หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
2014 การดำเนินการด้าน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคาร G Land Tower Grand Phrarama 9 หัวหน้าโครงการ Bright Management Consulting Company Limited 0 0 0 0
2013 โครงการอาคารสำนักงานสีเขียวสำหรับโครงการพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ บริษัท KV Art and Design จำกัด 0 1 0 0
2013 โมเดลการคำนวณปริมาณแสงอาทิตย์แบบทันทีจากข้อมูลการถ่ายดาวเทียมสำหรับเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2013 การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์การประเมินความยั่นยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) โครงการอาคารสำนักงานและสันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ หัวหน้าโครงการ Forum Architect Co.,Ltd 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หัวหน้าโครงการ Bright Management Consulting Co,Ltd. 0 5 0 0
2013 การดำเนินการด้าน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคารสำนักงานเขียว โครงการพัฒนาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2013 การศึกษาแนวคิดในการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) โครงการอาคารสำนักงานและสันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ หัวหน้าโครงการ Forum Architect Co.,Ltd. 0 0 0 0
2013 โมเดลการคำนวณปริมาณแสงอาทิตย์แบบทันทีจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2013 การดำเนินงานด้าน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคารสำนักงานสีเขียว โครงการพัฒนาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ปตท. 0 0 0 0
2006 การศึกษาอิทธิพลการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2006 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน 0 0 0 0
2006 การถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงผ่านกระจก 2 ชั้นชนิดต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2006 เซรามิคโค้ตติ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2004 การออกแบบอาคารเขียวในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0