Person Image

  Education

  • Master of Legal Institutions, University of Wisconsin-Madison, USA, 2543
  • Master of Laws, New York University, USA, 2544
  • Doctor of Juridical Science, Monash University, ออสเตรเลีย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 ปัญหาการควบคุมพฤติกรรมในการแข่งขันไม่เป็นธรรมทางธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุค Big Data ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 1 0 0
  2020 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ภายใต้โครงการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... : เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2018 การศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย และบังคลาเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการผลักดันมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้กระทำความผิดในคดีอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกิจการยุติธรรม 1 0 0 0
  2015 โครงการข้อมูลกฎหมาย เรื่อง กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนากฎหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หัวหน้าโครงการ กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนากฏหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 0 0 0 0
  2012 การวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย [งบประมาณปี 2555) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2009 การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 0 0 0 0
  2005 กฎหมายควบคุมการนำเข้าสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0 0 0 0
  2003 ความปลอดภัยทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม : การนำมาตราการทางกฏหมายมาใช้บังคับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0