Person Image

  Education

  • Ed.D. (Education ), The University of Adelaide , AUSTRALIA
  • พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ. (การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 17 17 0 0
  2018 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสังเคราะห์ในรายวิชาองค์การและการจัเการในบริบททางการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการสังเคราะห์ในรายวิชาการบริหารงานธุรการในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ผลการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตในรายวิชาฝึกงานของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2017 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมกศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์งานวิจัยของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2015 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กลุ่มวิจัยศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2014 การบูรณาการแนวคิดระบบเศรษฐกิจผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการส่งเสริมการคิดเชิงระบบในวิชาวิธีการาสอนทางธุรกิจศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชนบทผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในรายวิชาวิธีการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐาน ภาคต้นปีการศึกษา 2556 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 3 0 0
  2012 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้แบบกลุ่ม (Group Investigation) ในรายวิชาบริโภคศึกษาสำหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2012 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Learning) ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในรายวิชาวิธีการสอนทางธุรกิจศึกษา สำหรับนิสิตครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมนิสิตปริญญาตรีในรายวิชาบริโภคศึกษาภาคปลาย 2553 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มรายวิชาบริโภคศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคปลาย 2553 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for International Conference สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2007 โครงการติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ปีการศึกษา 2551 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
  2004 Students' Critical Thinking Skills, Attitudes to ICT and Perceptions of ICT Classroom Learning Environments under The ICT Schools Pilot Project in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 2 5 0 0
  2021 โครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสู่ชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2021 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และการเตรียมควาทพร้อมเครือข่ายหน่วยทดสอบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2021 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-Based) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงาน ก.พ. 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ "การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Farm) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงาน ก.พ. 0 0 0 0
  2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิกรสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 โครงการการติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2016 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศบนเส้นทางเชื่อมโยงตราด กัมพูชาและเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 4 0 0
  2014 ประเมินโครงการการเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักการศึกษา กรุงเทพมานคร 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาก่อนและหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน 0 0 0 0
  2011 แนวทางในการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2010 กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนิสิตในวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0
  2010 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0