Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งนืนและสื่้อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2017 สภาพและความต้องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
2014 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมทางกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2007 ประสิทธิผลการดำเนินงานของทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2019 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อระยะเวลาจุดเริ่มล้าและระยะฟื้นตัวหลังการออกกำแลังกายในนักกีฬาแต่ละประเภท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2013 การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครตะวันตก ปี พ.ศ.2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0