Person Image

  Education

  • กศ.ม(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • วท.บ (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D Exercise and Sport Science (Exercise Physiology), Oregon State University, USA, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 0 0 0
  2019 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อระยะเวลาจุดเริ่มล้าและระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายในนักกีฬาแต่ละประเภท หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษที่ 21 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2554 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 ผลของการเดินโดยกำหนดเป้าหมายที่มีต่อการลดน้ำหนักและสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมทางกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2019 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อระยะเวลาจุดเริ่มล้าและระยะฟื้นตัวหลังการออกกำแลังกายในนักกีฬาแต่ละประเภท หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถนะทางกายในผู้หญิง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0