โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 2 0 1
2021 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในไก่ลูกผสมระหว่างไก่เบตง (สายเคยู) และพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงทางการค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในเนื้อไก่ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
2018 การศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 1

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 4 15 0 0
2020 การผลิตแพะสถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) ที่ปรึกษาโครงการ กองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2015 ผลของอาหารโปรตีนต่ำและความต้องการ total sulfur amino acid (TSAA) ต่อสมรรถนะการผลิต ค่าทางชีวเคมีในเลือด ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และการปลดปล่อยไนโตรเจน ในไก่เบตง (สายเคยู) ภายใต้สภาวะเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา 1 3 0 0
2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลของการเสริมกลีเซอรอลต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและสุขภาพของแม่โคนมในระยะเปลี่ยนผ่าน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ความสัมพันธ์ระหว่าง Polymorphism ของยีน Lipoprotein Lipase และลักษณะการเจริญเติบโต ไขมันในช่องท้อง และค่าทางโลหิตวิทยา ในไก่กระทง ไก่เบตง (สายเคยู) และ ไก่พื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การศึกษาผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพของลูกโคนมก่อนหย่านม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่าง Insulin-Like Growth Factor-I Gene และลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะซาก ในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และหรือพันธุ์กำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การศึกษาการแสดงออกของยีน Lipoprotein Lipase ในไก่เบตงและไก่กระทง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2010 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดของร่างกายเมื่อแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และ/หรือพันธุ์กำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2006 การประเมินระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อแบบเฉพาะเจาะจง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 การให้ผลผลิตในไก่ลูกผสมระหว่างพ่อ/แม่พันธุ์ของไก่ลูกผสมทางการค้ากับไก่เบตง สายเคยู หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0