Person Image

Administration

Education

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 7 0 0
  2021 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแหนเป็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 ถุงพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเบเกอรี่ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2017 การผลิตพลาสติกฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตถาดเทอร์โมฟอร์มแบบใช้แล้วทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2007 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์โครงสร้างของสารยับยั้งจุลชีพที่สังเคราะห์จากแลกติกแบคทีเรียชนิด Pediococcus acidilactici KUB-L0026 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 4 12 1 0
  2020 การผลิตและทดสอบเพื่อประเมินการใช้งานและการยอมรับของผู้บริโภคของอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารจากวัสดุผสม TPS/PLA เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขี้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 แผนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด : การสังเคราะห์ การดัดแปร และการประยุกต์ใช้งาน (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มฐานพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับเนยสดแช่เย็น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การเตรียมซีโอไลต์ดูดซับอนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยวิธีสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้งจากวัสดุฐาน เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ เส้นใยธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแตกสลายได้ทางชีวภาพสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่มีความชื้นต่ำและไขมันสูง หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยนักวิจัยหลังปริญญาโท ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2014 ผลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาต่อความสามารถในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่าและสมบัติของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มเป่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ไคโตซาน หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยนักวิจัยหลังปริญญาโท ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 1 0 0 0
  2012 การเตรียมฟิล์มฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2009 การห่อหุ้มวิตามินอีในอนุภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2004 การปรับโครงสร้างทางเคมีของแป้งโดยการควบคุมความเป็นไฮโดรโฟบิกและไฮโดรฟิลิก: แนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 43 Project 18 31 2 0
  2019 การพัฒนาฟิล์มรับประทานได้ ผู้ร่วมวิจัย ARC Food Technologies 0 0 0 0
  2018 การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มจานพอลิแลคติกแอซิค/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับเนยสดแช่เย็น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 ลูกบอลยางพาราสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2017 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมเสียของครีมเครื่องสำอางในบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ (Blister Pack) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อะเมซิ่ง เกรซ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสมบัติฟิล์มวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ/พอลิบิวทิลีนอะติเพทโคเทเลทเพื่อการบรรจุผลิตผลสด (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ บริษัท SCG Chemicals Co., Ltd. 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2016 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2015 วัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 การเคลื่อนย้ายและ/หรือการปลดปล่อยของสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างพลาสติก หัวหน้าโครงการ บริษัท SCG Chemicals Co.,Ltd, Siam Cement Rd., 0 0 0 0
  2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเทล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 2 0 0
  2014 การพัฒนาสมบัติการทนความร้อนและความชื้นของวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2014 การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพโดยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นของคอมพอสิตฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
  2011 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 6 0 0
  2011 การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 5 0 0
  2011 การศึกษาอิทธิพลของสัณฐานวิทยาต่อสมบัติของพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ซีโอไลต์นาโนคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2010 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2009 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 2 0
  2008 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินอี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากน้ำมันรำข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2007 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2007 การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2007 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชนต่างประเทศ 0 0 0 0
  2006 Development of High Performance Vaccine Composed of Novel Biodegradable Chitosan Nanoparticle. หัวหน้าโครงการ JSPS 2 0 0 0
  2004 การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรด (ทุน IPUS) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การปรับโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ: แนวทางสำหรับการพัฒนากาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0