Person Image

  Education

  • Ph.D. in Civil Engineering, Purdue University, USA, 2546
  • M.S. in Civil Engineering, Purdue University, USA, 2543
  • B.Eng. in Civil Engineering , Chulalongkorn University, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 4 17 0 0
  2015 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไร้เชิงเส้นเพื่อพิจารณาผลของการเสริมกำลังคาน Castellated ภายใต้แรงกระทำเป็นจุดที่กึ่งกลางความยาวคาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การเปรียบเทียบแรงลมของมาตรฐานการออกแบบใน AEC หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลของมุมชิ้นส่วนแนวทแยงต่อพฤติกรรมการโก่งเดาะของโครงหลังคาข้อหมุนเหล็กขึ้นรูปเย็น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาระบบการรับแรงที่จุดต่อของเสาเหล็กใส่คอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การวิเคราะห์การโก่งเดาะโดยไฟไนต์เอลิเมนต์ไร้เชิงเส้นของคานตัดประกอบที่มีช่องเปิด (Cellular Beam) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ความเหมาะสมที่สุดทางด้านราคาของโครงหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นกำลังสูงที่มีระยะจุดต่อต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การสร้างแบบจำลองกายภาพเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์รูปภาพสำหรับการทดสอบคานเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 Analysis of the Optimum Silos Shape for Economic of Material หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การออกแบบสมการอย่างง่ายของความกว้างประสิทธิผลสำหรับคานเหล็กขึ้นรูปเย็น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การศึกษากำลังการรับแรงของท่อเหล็กดัดโค้ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 กรณีศึกษาพฤติกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใต้แรงแผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 ผลกระทบต่อการรับกำลังคานขยายหน้าตัดเมื่อความกว้างและมุมของช่องเปิดแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ความเป็นไปได้ของรูปทรงโดมสำหรับโครงสร้างบ้านพักอาศัยเหล็กภายใต้การพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การทดสอบเสาประกอบเหล็กขึ้นรูปเย็นโดยมีจุดเชื่อมต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การเปรียบเทียบแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์โครงถักเหล็กหน้าตัดรูปท่อกลม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 Buckling Behavior of Cold-Formed Steel Sigma Section by Finite Element Analysis หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2008 พฤติกรรมการรับแรงดึงแบบสถิตและแบบวัฏจักรของสมอยึดคอนกรีตประเภทฝังในที่โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2007 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัดท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านรูปร่างที่เกิดจากการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2007 แนวโน้มและลักษณะความต้องการของการศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมโครงสร้างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 3 0 0
  2015 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2010 โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์แก้ปัญหาการสั่นสะเทือนของอาคารโรงงาน หัวหน้าโครงการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม (ส่วนขยายเวลา) ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยไฮบริดจำกัด 0 0 0 0
  2009 พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะเฉพาะที่ของเหล็กขึ้นรูปเย็นกำลังสูงหน้าตัดเหล็กตัวซีภายใต้แรงอัดตามแนวแกน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยไฮบิดจำกัด 1 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2008 Seismic Evaluation of Existing Gravity Load Designed Building in Bhutan หัวหน้าโครงการ ทุนรัฐบายไทย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงการต่างประเทศ 0 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)