Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2539
  • MS.(Fire Protection Engineering), University of Maryland. College Park, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Maryland. College Park , สหรัฐอเมริกา, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2009 การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 8 0 0
  2017 การศึกษาการจำลองอพยพหนีไฟในอาคารสูง 20 ชั้น ด้วยแบบจำลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2017 การศึกษาเชิงทฤษฎีพฤติกรรมการจุดติดไฟด้วยตัวเองของกากอ้อย หัวหน้าโครงการ โครงการเปิดสอนวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 2 0 0 0
  2015 การศึกษาเชิงทดลองการจุดติดไฟด้วยตัวเองของกองขี้เลื่อย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การศึกษาเชิงทดลองการจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสของวัสดุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัสโครงการวิจัย 56/04/ME 0 1 0 0
  2013 การศึกษาการอพยพออกจากอาคารวิศวกรรมเครื่องกลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2010 การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาพฤติกรรมของเพลิงไหม้และการกระจายตัวของควันไฟภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0