Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 0 4 0 0
  2017 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา จังหวัดลำปาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 หน้าที่หลักของลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหมาไน จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ดัชนีพลังชะล้างของฝนในสมการสูญเสียดินสากลตามภาคภูมิอากาศของประเทสไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การประเมินค่าดัชนีพลังชะล้างพังทลายของฝนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 Application of SWAT Model for Assessing Effect on Main Functions of Watershed Ecosystem in Headwater, Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 Application of SWAT model for assessing effect on main function of watershed ecosystem in head water, Thailand หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อขนาดและความถี่การเกิดน้ำหลากในลุ่มน้ำชี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 Land-use Changes Affect to Hydrological Response using SWAT Model in Huaimanai Sub-watershed, Phrae Province, Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2008 การศึกษาค่าปัจจัย K, C และ CP ในสมการสูญเสียดินสากลจากแปลงทดลองโดยการใช้เครื่องกำเนิดฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสถานภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน บริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การประเมินสภาวะความแห้งแล้งและการตรวจติดตามสภาพลุ่มน้ำชีด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลและข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 3 0 0
  2019 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2012 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2011 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2010 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 บทบาทของหญ้าแฝกต่อลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0