Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • Doctor of Philosophy, University of Sydney, Australia, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2016 การเติบโตและผลผลิตของพืชอาหารที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 รูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 0 0
  2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
  2008 รูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพผลผลิตป่าไม้และของป่าเพื่อการพัฒนาโซ่คุณค่าและวิสาหกิจป่าชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ASRF/SEARCA 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าการจัดการระบบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2017 การประเมินผลผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการประเมินทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ กรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์กลไกเรดพลัสระดับชาติของประเทศกัมพูชา พม่า และประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Stockholm Environmental Institute 0 1 0 0