Person Image

Administration

Education

  • D.Eng.(Information Processing), Tokyo Institute of Technology, JAPAN
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • รศ.บ.(การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2020 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขับขี่บนพื้นถนนสามประเภท หัวหน้าโครงการ กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 1 1 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 38 Project 44 11 0 0
2018 VIBRATION AND SOUND SIGNAL ANALYSIS FOR A GASOLINE ENGINE WITH LPG-INSTALLATION AND FAULT SIMULATIONS หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
2017 A COMPARATIVE STUDY ON VIBRATION SIGNALS OF A MOTORCYCLE AT VARIOUS POSITIONS หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1 1 0 0
2016 การวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายของระบบจ่ายไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีที่มีความผิดปรกติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2014 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการหยุดชะงักทางไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย 22 เควีในพื้นที่พัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การจัดการไฟฟ้ากำลังโดยการวิเคราะห์การหยุดชะงักทางไฟฟ้าของระบบจำหน่ายในพัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ระบบการตรวจสอบความผิดปรกติของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ LPG ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2012 แบบจำลองยูนิตเซลแบบสองมิติที่ถูกทำให้ง่ายสำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉือนแบบขวางของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบคล้ายโครงยึดสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การออกแบบโครงสร้างต้นไม้ในขั้นตอนการจัดหมวดหมู่บริบทของการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การปรับปรุงความถูกต้องของวรรณยุกต์สำหรับระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของเสียงเฉลี่ย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การปรับระดับอัตราการเข้ารหัสสำหรับตัวเข้ารหัสเสียงพูดโค้ดเอ็กไซท์ลิเนียร์พรีดิกชั่นบนพื้นฐานของมัลติพัลส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของเทคนิคไฮพิตช์ดีเลย์รีโซลูชันสำหรับการเข้ารหัสเสียงพูดดนตรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การประเมินผลกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาในประเทศไทย: กรณีศึกษาของโครงการโรงจักรต้นกำลังหินกรูด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนแวดล้อมต่อโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 แบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานที่มีสัญญาณรบกวนแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การวิเคราะห์พิตช์ของอูคูเลเล่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การบีบอัดเสียงพูดของเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นด้วยตัวเข้ารหัสเสียงพูดอัตราบิตต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อการสกัดความถี่มูลฐานโดยใช้การวิเคราะห์เคปสตรัลสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับโทนภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อแบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 แบบจำลองเชิงโครงสร้างของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับโทนภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การจำลองแบบของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเสียงพูดขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การวินิจฉัยอาการผิดปรกติของเครื่องยนต์ด้วยเสียงและการสั่นสะเทือน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2012 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อการวิเคราะห์โครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การบีบอัดเสียงพูดภาษาวรรณยุกต์บนพื้นฐานของการเข้ารหัสแบบมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคชันที่สามารถปรับระดับอัตราการเข้ารหัสได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจในการจัดหมู่บริบทของการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บนโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองโทนจีโอเมตริคัล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การวิเคราะห์โครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดที่ถูกเข้ารหัสบนพื้นฐานของอัลกอริทึมมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การจำลองแบบของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์โดยใช้แบบจำลองฟูจิซากิและแบบจำลองเชิงโครงสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 แบบจำลองไฟไนต์อิลิเมนต์แบบลดรูปสำหรับการวิเคราะห์ค่าความแข็งเกร็งรับแรงเฉือนทางขวางสำหรับคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางคล้ายโครงถัก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การศึกษาเชิงไฟไนต์อิลิเมนต์ของการตอบสนองเชิงความเค้นของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบแถบลูกฟูกสองทาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การบีบอัดเสียงพูดสำหรับเสียงพูดที่แสดงอารมณ์ภาษาไทยและมีสัญญาณรบกวน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่นหลักใน 4 ภูมิภาค หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 4 0 0 0
2010 การประเมินประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัสเสียงพูดแบบมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคทีฟที่มีเครื่องมือปรับระดับอัตราการเข้ารหัสบนช่องสัญญาณแบบเรเล่เฟดดิ่งและสัญญาณรบกวนแบบแอดดิทีฟไวท์เกาเสียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 คำถามโทนของการจัดหมู่บริบทบนพื้นฐานต้นไม้สำหรับการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2009 การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 8 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)