Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศศ.ม.(พลศึกษา ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2546
  • ศศ.บ.(พลศึกษา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 คุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฎในระบบโซตัสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 7 0 0
  2023 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานในรายวิชาสุนทรียศาสตร์การกีฬาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2023 ผลของกิจกรรมเดิน – วิ่งเสมือนจริง “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 4” ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566) 0 1 0 0
  2020 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2020 การจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการ Nontri E-san Virtual run season I ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2 0 0 0
  2019 โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 การฝึกด้วยน้ำหนักที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การสำรวจวิเคราะห์ความต้องการด้านงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2015 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2015 ทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2015 การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 แนวทางการจัดการชมรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2013 การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0
  2012 ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0