Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • พบ.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 6 8 0 0
  2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
  2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3 2 0 0
  2016 การเรียนรู้ร่วมกันด้วยเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางจัดการองค์ความรู้ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้แบบสอบถามแบบปรับเปลี่ยนโครงสร้างในคลังข้อมูล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2001 โครงการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย World Bank 0 0 0 0