Person Image

  Education

  • Doctor of Engineering(Remote sensing and GIS), Asian Institute of Techonology, ไทย, 2554
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วิศวกรรมศาสตรบันฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงคุณสมบัติไม้ยางพาราโดยการอัดกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์และการอัดแรงเพื่อทำวัสดุก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป (OTOP) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ฐานข้อมูลเพื่อกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป (OTOP) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ฐานข้อมูลเพื่อกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 2 18 0 0
  2021 การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 1 0 0
  2020 การคาดการณ์ความมั่นคงทางน้ำและอาหารจากภาวะภัยแล้งของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมหลายแหล่ง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 1 0 0
  2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่และการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยเทคนิควิธีฮิวริสติกส์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การติดตามการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูภายหลังการทำนากุ้งด้วยการรับรู้ระยะไกลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 1 2 0 0
  2014 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร หัวหน้าโครงการ วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสคร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2012 โครงการสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอากาศและอวกาศ หัวหน้าโครงการ โครงการนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 0 4 0 0
  2011 การจัดการลำต้นปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 Fatigue and Permanent Deformation Resistantce properties of Asphalt Concrete Mixtures Using Basalt Aggregates หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2009 โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อโครงงานทางวิศวกรรม 0 0 0 0
  2009 โครงการวิศวกรรมโยธา ปี 2553 หัวหน้าโครงการ ทุนโครงงานวิศวกรรมโยธา 0 1 0 0
  2007 โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำแผนที่ภาษีจังหวัดลพบุรีสระบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยวิทยาเขตสารสนเทศ 0 0 0 0
  2007 ฐานข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยวิทยาเขตสารสนเทศ 0 1 0 0
  2006 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 5 27 0 0
  2017 การศึกษาความเหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2017 โครงวิจัยภาวะโลกร้อนร่วมกับญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 1 2 0 0
  2016 การสร้างเครื่องมือสำหรับโครงการประยุกต์งานศึกษาวิจัยเพื่อบูรณาการกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับประเทศไทย(ADAP-T) หัวหน้าโครงการ JICA-JST 0 1 0 0
  2016 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟิวเจอร์ เพาเวอร์ แอสโซสิเอชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2016 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2016 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 1 2 0 0
  2015 วนวัฒนวิธีที่เหมาสมสำหรับการจัดการและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่สูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองแบบมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาและวิจัยอาคารประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการออกแบบอาคารสำนักงานและศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 3 0 0
  2013 โครงการศึกษาการบริหารจัดการ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ให้เป็นปุ๋ยชีวมวลและน้ำมันเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2013 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 4 0 0
  2012 การศึกษาใช้สารผสมเพิ่มด้วยวิธีการทำผิวทางแบบผสมอุ่น หัวหน้าโครงการ PQ Corporation Co., Ltd. 1 6 0 0
  2012 ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2011 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560 หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 1 4 0 0
  2010 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย German Technical Cooperation 0 0 0 0