โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 3 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์แอฟริกันไวโอเลตด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์แอฟริกันไวโอเลตด้วยการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์แอฟริกันไวโอเลตด้วยการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 3 1 0
2021 การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2007 การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 3 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธ์ุด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2016 การคัดเลือกพริกขี้หนูทนแล้งโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) 1 2 0 0