โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2009 การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านแผนงานและโครงการ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา 371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0