Person Image

  Education

  • Ph.D. in Natural Resource Sciences (Environmental Chemistry), University of Nebraska-Lincoln, USA, 2556
  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การบำบัดยาปฏิชีวนะในน้ำเสียโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการร่วมระหว่างโอโซนและถ่านกัมมันต์ที่ดัดแปรพื้นผิว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 12 11 0 0
  2023 ผลกระทบของน้ำที่ผ่านการย่อยสลายไมโครพลาสติกด้วยนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อเซลล์ไลน์ของมนุษย์และสัตว์ แพลงก์ตอนสัตว์ และพืชน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ระบบการย่อยสลายไมโครพลาสติกใช้งานได้จริงด้วยวัสดุนาโนสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์บิสมัทวานาเดตร่วมกับกระบวนการโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมสีเขียวของเหล็กนาโนจากฐานพืชและวัสดุอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสไตรีนแบบดั้งเดิม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การบำบัดสไตรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยวัสดุปรับปรุงคุณภาพของดินที่ถูกดัดแปลงด้วยเหล็กนาโน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโอโซนในการบำบัดสารพาราเบนในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 1 0 0 0
  2019 ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีการใช้สารรีดักแตนท์ซัลเฟอร์อ๊อกซีแอนไออนในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของโทลาโซลีนด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การบำบัดโลหะโครเมี่ยม (VI) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1 2 0 0
  2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ 1 0 0 0
  2014 เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย (Bubalus bubalis) ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การดูดซึมและการขับถ่ายยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน) ในกระบือไทย (Bubalus bubalis) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2008 ภัยคุกคามของสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในหนูนาย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2006 การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 2 0 0
  2015 การกำจัดสารฮอร์โมนเพศที่ตกค้างในน้ำโดยใช้การบำบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันจากเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 1 0 0
  2014 การใช้เทคนิคการบำบัดร่วมระหว่างเทียนเปอร์แมงกาเนตและการบำบัดทางชีวภาพในการกำจัดสารฮอร์โมนเพศ (17 B-Estradiol) ที่ปนเปื้อนในน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2014 สารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน:บางชนิดในตำบลนานกกก อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 1 0 0