Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Biology), University of California, Davis, U.S.A.
  • M.Sc. ( Horticultural and Agronamy ), University of California, Davis, U.S.A.
  • วท.บ. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 10 0 0 0
  2022 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 0 0 0
  2021 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบ Smart Farming และสภาพแวดล้อมปกป้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์มะม่วง เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะละกอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2015 การสำรวจคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
  2014 การศึกษาจุลกายวิภาคของระบบท่อลำเลียงและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 16 8 0 0
  2022 บาสโฟเลีย เคล์พ เอสแอล สำหรับผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย COMPO EXPERT International GmbH 0 0 0 0
  2021 โครงการการผลิตกะเพราในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2020 การควบคุมการสังเคราะห์และการคงอยู่ของสารระเหยในกะเพรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2020 การประเมินกรดแอสคอร์บิกและแคลเซียมของผลสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2020 ถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 ตำแหน่งของเอนไซม์ PPO และ PAL ที่เกี่ยวข้องกับอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2017 บทบาทของสัณฐานและชีววิทยาบางประการของผลไม้เขตร้อนกับการพัฒนาและความต้านทานโรคหลังเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
  2016 การทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สบว.) 0 3 0 0
  2015 ความแตกต่างของสับปะรดกลุ่มควีนต่ออาการสะท้านหนาว หัวหน้าโครงการ ศูนยฺ์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 2 0 0
  2015 การศึกษาการสร้างและพัฒนาตาดอก การติดผล และวิธีการเพิ่มการติดผลในมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 10 0 0 0
  2014 การศึกษาจุลกายวิภาคของระบบท่อลำเลียงและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของพันธุ์ และแหล่งปลูก ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในมะละกอสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2013 การยืดอายุการเก็บรักษาผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระดับกึ่งการค้าเพื่อการส่งออกด้วยสารเคมีและสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 1 0 0
  2012 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บรักษาผลสับปะรดกลุ่มพันธุ์ควีนที่อุณหภูมิต่ำของเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 1 0 0
  2011 การเก็บรักษามะพร้าวกะทิ หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0 0 0
  2011 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพฤกษเคมีระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและพันธุ์ตราดสีทอง หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0 0 0