Person Image

Administration

Education

  • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2542
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2538

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 15 7 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมกล้วยหอมและกล้วยพันธุ์ป่าบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2009 บทบาทของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวของกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการชะลออาการสะท้านหนาวของผลชมพู่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 8 12 0 0
2018 การรวบรวมพันธุ์มะนาวเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล เพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินความแก่ผลฝรั่งด้วยสมบัติเชิงเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การสร้างสายพันธุ์ฟักทองเพื่อผลิตอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2015 ศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลิตผลเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประเมินชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
2010 บทบาทของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวของกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการชะลออาการสะท้านหนาวของผลชมพู่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 32 Project 23 17 0 0
2019 ผลของน้ำนาโนบับเบิลต่อเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานตัดดอก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
2019 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากพลาสติกฐานชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์และการส่งถ่ายสัญญาณเอทิลีนกับการสะท้านหนาวในกล้วย และการตายโดยกำหนดของเซลล์กับกระบวนการตกกระในกล้วย หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์มะพร้าวพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมะเขือ (Solanum melongena)เพื่อการพัฒนาพันธ์ุการค้าและทนทานต่อสภาพร้อนและแห้งแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2017 การรวบรวมรักษาสายพันธุ์มะพร้าวและพัฒนาฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมมะพร้าวพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 กระบวนการเสื่อมสภาพในไม้ตัดดอกเขตร้อนและสารจากก้อนเรณูเร่งการเสื่อมสภาพในกล้วยไม้หวาย หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 3 0 0
2016 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2016 โครงการการค้นหายีนความหอมใน ฟักเขียว (Benincasa hispida) เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ฟักเขียวหอมสู่ตลาดทางเลือกใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2015 ศึกษาการสร้างกะลาระหว่างการพัฒนาผลมะพร้าว และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแตกของผลมะพร้าวอ่อนน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
2015 การเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลฝรั่งสดฉายรังสีสู่สหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การค้นหายีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera) และการสร้างฐานข้อมูลเอกลักษณ์ยีนความหอมในมะพร้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2015 การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
2015 การศึกษาอิทธิพลของละออกเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2013 ศึกษากลไกและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตกกระของกล้วยไข่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2012 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารให้ความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2012 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารในความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การศึกษาความสัมพันธ์น้ำและลักษณะทางกายวิภาคของดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบและดอกบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 0 0 0
2011 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพฤกษเคมีระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและพันธุ์ตราดสีทอง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0 0 0
2011 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 6 0 0
2011 การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การยืดอายุผลไม้ (สับปะรด)ฉายรังสีเพื่อการส่งออกทางเรือไปสหรัฐอเมริกา หัวหน้าโครงการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 0 1 0 0
2010 การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตระหว่างการพัฒนาและการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 1 0 0
2008 บทบาทของเอทิลีนต่อการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 2 0 0
2008 ความสัมพันธ์ระหว่างปากใบกับการดูดน้ำและการคายน้ำของ บัวหลวงตัดดอก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
2008 บทบาทของความสัมพันธ์ของน้ำและเอทิลีนกับการเสื่อมสภาพ และการเก็บรักษาดอกบัวหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2007 บทบาทของความสัมพันธ์ของน้ำและเอทิลีนกับการเสื่อมสภาพและการเก็บรักษาดอกบัวหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0