Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2555
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณทิต (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, ไทย, 2542
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2021 การปรับสภาพเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมครามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 ไดโอดโลหะ-ฉนวน-โลหะ จากครามธรรมชาติจังหวัดสกลคร ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0
  2021 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรด้วยเทคนิคไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0