Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2541
  • วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 7 1 2 0
  2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 2 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 7 9 0 0
  2021 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรด้วยเทคนิคไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเทศในการประกอบอาหารจากสมุนไพรว่านสาวหลง หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่นในป่าครอบครัว จังหวัดสกลนครต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 ไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยไพล เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอางประเภทขัดผิว หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การสกัดน้ำมันหอมระเหยและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรใบบัวบกสายพันธุ์บ้านดอนแดง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3 2 0 0
  2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
  2016 การปรับปรุงคุณภาพดินสกลนคร ด้วยฟอสโฟยิปซัม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกข้าว หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2015 การดูดซับรีซอร์ซินอลในน้ำทิ้งยาย้อมผมโดยใช้ ซีโอไลต์ Y หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การกำจัดพาราฟีนิลีนไดเอมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผม ด้วยซีโอไลต์ Y และซีโอไลต์ที่ดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว HDTMA หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปนเปื้อน ในน้ำ ด้วยซีโอไลต์ Y หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาสบู่น้ำหอมสมุนไพรว่านสาวหลงด้วยเทคโนโลยีอองเฟอราจและการควบแน่นด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0