Person Image

  Education

  • D.ENG. (Energy), Asean Institute of Technology, ไทย, 2554
  • M.ENG. (Mechanical), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2544
  • B.ENG., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 8 0 0
  2018 การผลิตแก๊สชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเครื่องผลิตแก๊สชนิดไหลลงติดตั้งชุดกำจัดขี้เถ้า ผู้ร่วมวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 เครื่องผลิตแก็สชีวมวล โดยกระบวนการร่วมอัฟดราฟท์-ดาวน์ดราฟท์แก็สสิฟิเกชั่นแบบถังเดี่ยว นวัตกรรมใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2015 เครื่องผลิตแก็สชีวมวลดาวดราฟท์แบบสั่นนวัตกรรมใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 เครื่องต้นแบบผลิตกระแสร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 kW โดยแก็สที่ได้จากเครื่องแปลงแก็สจากชีวมวล สองขั้นนวัตกรรมใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2012 เครื่องผลิตแก๊สคุณภาพสูงจากไม้ เพื่อผลิตกระแสร์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 เครื่องสอบเทียบการไหลของอากาศและทดสอบประเมินค่าสัมประสิทธิ์การไหลของอากาศของแผ่นออริฟิกส์ที่ไม่มาตราฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนแบบควบคุมตามสายสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 4 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนา Robot and Conveyor System Integration and application development หัวหน้าโครงการ บ.วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 1 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนา Robot and Conveyor System Integration and application development (ส่วนอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต) หัวหน้าโครงการ บ.วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 1 0 0
  2015 วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักร T10C07G098000 หัวหน้าโครงการ บริษัทยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด 0 1 0 0
  2014 แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 1 0 0
  2014 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 1 0 0
  2013 แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 1 หัวหน้าโครงการ บริษัท วี. เอส. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการแขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนพาเลต หัวหน้าโครงการ บริษัท วี. เอส. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 0 0 0
  2011 เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน หัวหน้าโครงการ T.S. Supply and Construction Co.,Ltd. 1 0 0 0
  2005 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 0