Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 13 0 0
  2016 ความหลากหลายของพืชเมล็ดเปลือยและพืชดอกในเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2006 ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการทดสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพแปลงทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 9 0 0
  2017 ความหลากหลายของพืชเมล็ดเปลือยและพืชดอกในเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของพืชวงศ์ Cyperaceae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2014 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 ระบบสารสนเทศเพื่อการจำแนกและตรวจติดตามพืชชั้นต่ำสำหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 พัฒนาการด้านการสืบพันธุ์ของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex. Lec.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0