โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 มุมมองของทฤษฎีบทจุดตรึงสองส่วนผ่านฟังก์ชันวัดขนาดบนโทโพโลยี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2016 โครงสร้างของเซตจุดตริงสำหรับการส่งเสมือนแบบไม่ขยาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2015 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2012 ทฤษฎีส่วนร่วมของวงศ์เส้นใย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0