Person Image

  Education

  • D.Eng.(Food Engineering ), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2552
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.( ผลิตภัณฑ์ประมง ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอัลฟ่าคอมจำกัด 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยระบบการแปรรูปปลาสลิดตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอัลฟ่าคอมจำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 4 20 0 0
  2022 การศึกษาวิธีการสกัดและคุณสมบัติของคอลลาเจนจากเอ็นปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ผลของการใช้สาหร่ายทะเลเป็นพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเพื่อผลิตเปปไทด์ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการลดความดันเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 เต้าหู้หลอดแซลมอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ร่วมกับสารสกัดจากส่วนเหลือของการตัดแต่งเห็ดเข็มทองต่อคุณภาพปลานิลแล่แช่เย็น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus) แล่แช่เย็นโดยการใช้สารสกัดจากเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดเข็มทอง (Flammulina velutipes) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ผลของการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ที่มีต่อค่าความคงตัวอิมัลชัน สมบัติทางเคมี และกายภาพในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 ผลของอินูลินที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชั่น คุณภาพทางเคมีและกายภาพในแบตเตอร์จากเนื้อปลาบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดต่อการเกิดเมลาโนซิสและคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) ในขั้นตอนก่อนและหลังการจับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2014 การประเมินค่าความชื้น โปรตีน ไขมัน และ เถ้า ในอาหารปลาทางการค้า โดยใช้ Near Infrared Spectroscopy(NIRs) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy ในการประเมินค่าความชื้น ความเหนียว และความขาวของเนื้อปลาบด(ซูริมิ)แช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ผลของไฮโดรคอลลอยด์และสภาวะการทอดที่มีต่อการดูดซับน้ำมัน ของซูริมิเพลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2010 การศึกษาคุณสมบัติบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวเกรียบสาหร่ายจากข้าวกล้อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาแบบจำลองการถ่ายเทความรัอนและมวลสารในอาหารขบเคี้ยวที่ทำจากข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 10 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลงเนื้อสัมผัสสำหรับอาหารโปรตีนจากปลาเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การประเมินการปนเปื้อนเชิงปริมาณของ Vibrio cholerae,vibrio Parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในโซ่อุปทานหอยสองฝาที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2013 ผลของชนิดฟอสเฟต เกลือ และความเป็นกรดด่างต่อผลผลิตและคุณภาพของปลานิลแล่แช่แข็ง ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2012 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 6 0 0