Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.Horticulture, Kasetsart University, ไทย, 2550
  • M.S.Agritulcure, Kasetsart University, ไทย, 2546
  • B.S.Horticulture, Kasetsart University, ไทย, 2541

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 1 0 0
2021 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการจับกันของ Angiotensin-Converting Enzyme 2 กับ SARS-CoV-2-Spike RBD ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 14 10 0 0
2019 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การเตรียมเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตซีและเกลือแคลเซียมที่มีต่อคุณภาพเนื้อสัมผัสและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวโพดฝักอ่อนพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2017 การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2017 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบโรคปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของมะขามเปรี้ยวแกะเปลือก(Tamarindus indica)ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 การคัดเลือกพันธุ์ฟักเขียว [Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.] เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการปลูกเป็นพืชหลังนาให้แก่เกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2016 ผลของสารเคลือบผิวชนิดบริโภคได้จากเจลว่านกาบหอยที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาขนุนตัดแต่งสดพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2015 การพัฒนาคุณภาพมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซี หัวหน้าโครงการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. 2 2 0 0
2015 การศึกษาอิทธิพลของความร้อนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีต่อคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และกิจกรรมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 0 0
2015 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลของวิธีการทำให้เย็นต่อคุณภาพ และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลพุทราพันธุ์นมสด (Milk Jujub, Zizyphus mauritiana Lamk) ระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร) 0 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาของผลพุทราพันธุ์นมสด (Milk Jujub, Zizyphus mauritiana Lamk) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 16 13 0 0
2019 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพหัวทำพันธุ์หอมแบ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 การจัดการสายโซ่อุปทานและการใช้แสงอัลตราไวโอเลตซีร่วมกับการลดอุณหภูมิล่วงหน้าด้วยน้ำเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทและพันธุ์เหลืองทอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2019 โครงการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาประสิทธิภาพโรงเก็บรักษาหัวทำพันธุ์หอมแบ่งด้วยระบบแสงยูวีซี หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 0 0 0 0
2019 ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและเคมีกายภาพของบัวหลวงและบัวสายที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ HikariTea Company,Ashahi,Yokohama,Kanagawa Japan 0 1 0 0
2015 ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับ แสงยูวีซีที่มีต่อคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวผลลำไยระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 1 0 0
2015 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตข้าวฮางคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0 0 0 0
2015 ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับความร้อนทางการค้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2012 การศึกษาอิทธิพลของ Salicylic acid (SA) และ N-(2-chloro-4-pyridyl)-N?-phenylurea (CPPU) ที่มีต่อคุณภาพ และการชะลอการนิ่มของผลมะละกอระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 2 0 0
2011 ผลของความเข้มแสง และรังสี UV-C ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพริกหวาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 2 0 0
2010 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัว 5 สายพันธุ์ และศึกษาวิธีการลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 5 0 0
2009 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัว 5 สายพันธุ์ และศึกษาวิธีการลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0