Person Image

  Education

  • ศศ.บ.สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Business Administration), The Institute of Internaiton Studies, Ramkhamhaeng University, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 4 0 0
  2019 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2016 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศบนเส้นทางเชื่อมโยงตราด กัมพูชาและเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 4 0 0
  2013 โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0