Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก, North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2023 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมของปล่องไอเสียแนวราบที่ใช้ในหม้อน้ำและระบบการดึงพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจชีวภาพสะอาดหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปยางโดยระบบไฮโดรลิค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 0 0 0 0
  2023 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้อบระบบไมโครเวฟสุญญากาศถังหมุนร่วมกับระบบเครื่องไมโครเวฟลมร้อนแบบไหลผ่าน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพชิ้นส่วนซ่อมของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก: กรณีศึกษาของระบบสายพานรถถังหลักรุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2020 การวิจัยและพัฒนาการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก: กรณีศึกษาของระบบสายพานรถถังขนาดเบา 32 คอมมานโด สติงเรย์ และรถสายพานลำเลียงพลแบบ เอ็ม 113 หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของพลังงานความเครียดภายในการรับภาระแบบสถิต หัวหน้าโครงการ โครงการทุนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม KU-TURPIF ระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปลูกกลิ้งยางด้วยกรรมวิธีการตัดเฉือนด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของยางตีนตะขาบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 (ไม่จัดสรร) การพัฒนาเครื่องบดผสมยางระบบปิดแบบเบมเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปยางโดยระบบไฮโดรลิค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการกระจายตัวของความร้อนในแม่พิมพ์และชิ้นงานยางสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ยางรองแท่นเครื่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางรองถัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องฉีดยางขนาดเล็กสำหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 47 Project 4 3 1 0
  2019 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสัญญาณและควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง: กรณีศึกษาของยางลำเลียงท่อนอ้อยที่ใช้ในเครื่องจักรกลเกษตร หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2019 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2018 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต: กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกที่ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 1 0 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพ: กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยางตีนตะขาบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 1 0
  2018 การพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานยางปลูกมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2017 โครงการการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมิตร ของรถถังรุ่น M48AS และรุ่น M60A1/A3 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตรของรถถังรุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดซองของเซอร์ไวมอเตอร์เพื่อทดแทนมอเตอร์ไฮดรอลิคส์ กรณีศึกษา: ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตยางล้อชนิดไม่ใช้ลมต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2016 การวิจัยเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์: กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ปบค.95 ขนาด 10.5 มิลลิเมตร แบบเอ็ม 101 เอ 1 (ปรับปรุง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาการพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์เท้าเทียมชนิด SACH สำหรับคนพิการ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2015 โครงการการพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มม. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาการพัฒนายางหล่อดอกสำหรับรถบรรทุกโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปเท้าเทียมระดับข้อเท้าสำหรับคนพิการ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2013 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ : กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการนำเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปยางหล่อดอกที่ใช้กับรถบรรทุก หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางติดโลหะ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานตัวรัดสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษายางรถยนต์เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 1 0 0 0
  2012 การออกแบบแกนทางเข้าของเบ้าพิมพ์ที่ใช้ในแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับการขึ้นรูปข้อต่อยางที่ใช้ร่วมกับยางขอบหน้าต่างในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้พลังงาน (Energy Park) หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางถอนขนไก่ที่ทำจากยางธรรมชาติ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่สดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบเที่ยงตรงและซับซ้อนสูงของยางใบปัดน้ำฝนที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบฉีดและอัดที่มีความเที่ยงตรงชนิดหลายเบ้าของแหวนยางที่ใช้ในกระติกน้ำสำหรับเก็บความร้อน-ความเย็น หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบของความหนาและรัศมีโค้งงอในการออกแบบยางข้อต่อหุ้มสายไฟระหว่างตัวถังกับประตูที่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แบบเที่ยงตรงของแหวนยางกันซึมที่มีพิกัดความคลาดเคลื่อนต่ำเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปท่อยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แบบกึ่งฉีดผลิตภัณฑ์ยางรองกันกระแทกที่ใช้กับการจัดเก็บกระจกรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลกระทบของขนาดของทางเข้าและรูวิิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความละเอียดสูงด้วยแม่พิมพ์อัดส่งแบบหลายเบ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาและพัฒนาสมดุลระบบทางวิ่งเย็นสำหรับแม่พิมพ์ฉีดยางหลายเบ้าชิ้นงานแหวนยางที่มีความละเอียดสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แหวนซึมน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางหุ้มมอเตอร์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2007 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2007 การศึกษากระบวนการคงรูปในการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางหุ้มโลหะที่ประกอบด้วยยางสองสูตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางกุ้มโลหะ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางแบบระบบทางวิ่งเย็น หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2005 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีของอุปกรณ์ เก็บค่พิกัดสามมิติระบบออปติค และระบบแสงเลเซอร์ที่ใช้ สำหรับงานวิศวกรรมย้อนรอย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การออกแบบเครื่องย่อยยาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบรูปทรงขอลรถแข่งโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านพลศาสตร์ไหลเชิงคำนวณ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันบานบนต์ 2 0 0 0