Person Image

  Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • วท.บ.(บริหารศาสตร์), โรงเรียนนายเรืออากาศ, ไทย, 2534

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกันในโรงเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2023 รูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย การจัดทำโครงการวิจัยของภาคครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 11 3 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสน 2 0 0 0
  2020 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2020 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษำ ชุมชนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร หัวหน้าโครงการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ผลการะทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของคณะวิชาเพื่อตอบสนองพันธกิจความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2007 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 7 8 0 0
  2021 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย กองทุนติจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2018 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0 0 0 0
  2016 ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0 0 0 0
  2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ เทศบาล,สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0 0 0 0
  2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 3 0 0
  2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2015 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0 0 0 0
  2015 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2557 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การจัดทำแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้ร่วมวิจัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0
  2014 การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ รัฐบาลญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2014 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หัวหน้าโครงการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ กรมปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2013 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ กรมปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2013 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซอง อบต.บางเลน หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามแนวชายแดนที่เชื่อมโยงไทยกับเมียนมาร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน หัวหน้าโครงการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง หัวหน้าโครงการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หัวหน้าโครงการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2011 การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาระบบงานของ กอ.รมน.ตามโครงสร้างใหม่ หัวหน้าโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 0 0 0 0
  2010 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่ 2 ในการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ 6 เดือนแรก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) 0 0 0 0
  2009 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0