โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 1 1 0 0
2020 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจระดับสากล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 รูปแบบการจัดการสวนยางพาราที่เหมาะสมในประเทศไทยเพื่อรองรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 แนวทางการจัดการสวนยางพาราที่เหมาะสมในประเทศไทยเพื่อรองรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ของ FSC หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การศึกษารูปแบบการเติบโตของต้นไม้ชนิดหลักภายใต้ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษารูปแบบการเติบโตของต้นไม้ชนิดหลักภายใต้ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสืบค้นรูปแบบการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักในป่าธรรมชาติและสวนป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของไฟต่อการเติบโตของต้นไม้ในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 อิทธิพลของไฟต่อการเติบโตของต้นไม้ในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์วงปีไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 16 5 0 0
2019 ตัวชี้บอกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC สำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การศึกษารูปแบบการเติบโตของต้นไม้ชนิดหลักภายใต้ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การสืบค้นรูปแบบการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักในป่าธรรมชาติและสวนป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2014 อิทธิพลของไฟต่อการเติบโตของต้นไม้ในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์วงปีไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
2010 การเก็บกักคาร์บอนในส่วนที่เป็นผลิตผลไม้ท่อนของสวนป่าไม้สัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 2 0 0
2018 การพัฒนาคู่มือและศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2017 To Demonstrate the Development and Application of Standing-Tree Carbon Equations to Improve The Accuracy of Forest-Cover Carbon Stock Estimates in Thailand หัวหน้าโครงการ Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) 0 0 0 0
2016 การกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย เพื่อให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2009 Collaborative Studies in Tropical Asian Dendrochronology: Addressing Challenges in Climatology and Forest Ecology หัวหน้าโครงการ Asia Pacific Network (APN) 2 1 0 0
2008 Collaborative Studies in Tropical Asian Dendrochronology: Addressing Challenges in Climatology and Forest Ecology หัวหน้าโครงการ Asia Pacific Network (APN) 1 1 0 0