Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ภายใต้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ภายใต้ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 5 0 0
  2021 การศึกษาผลกระทบพฤติกรรมกายภาพของอ้อยด้วยวิธีอิเล็คโตร-ออสโมซิส หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การศึกษาจนนพลศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากแกลบช้าวที่ประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารโลละหนักและอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2018 การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของคอปเปอร์แอนติโมนีซัลไฟด์บนอิเล็กโทรดของทังสเตนออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2018 การสังเคราะห์และการหาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์บิสมัทเทลลูไรด์ที่เจือด้วยอินเดียมเพื่อใช้เป็นต้นแบบของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีศักยภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0