Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • Ph.D.(Bioscience), Hokkaido University, JAPAN, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 4 3 0 0
  2008 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 5 0 0
  2009 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2007 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และชีวภาพของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2001 ความสามารถในการลดสารประกอบไนโตรเจนที่เป็นพิษของแพลงตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำพื้นที่ความเค็มต่ำ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย" 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 4 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดราขาวไร้ชีวิตที่ตรึงด้วยไคโตซานเพื่อใช้เป็นว้สดุดูดซับสารนอนิลฟีนอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 ชุดทดลองบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์เพื่อการขจัดสีย้อมรีแอกทีฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2007 การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ที่ชีวิตของฟังไจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 จลนพลศาสตร์และการออกแบบถังปฏิกรณ์ดูดซับสีย้อมผ้ารีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพราไร้ชีวิตที่ถูกตรึงด้วยเม็ดเจลไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0