Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วศ.ม.(โครงสร้าง), A.I.T>, ไทย, 2542
  • Ph.D.(Civil and Environmental Engineering), The University of New South Wales, Australia, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการศึกษางานซ่อมถังน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่โดยใช้สารสร้างผลึกและสารป้องกันการเกิดสนิมโดยเคลือบผิวคอนกรีตเก่าและวิธีอื่น ๆ หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 7 0 0
  2016 การวิบัติของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็มคอนกรีตและดินด้วยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การศึกษาการเกิดสนิมเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะเปิดเผยรุนแรงกว่า 30 ปี โดยเกลือคลอไรด์ในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การเสื่อมสภาพของอาคารชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2011 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 7 0 0
  2018 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 1 5 0 0
  2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60) หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 2 1 0 0
  2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้กับสระเก็บน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากบริษัทสยามวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของเกลือในดินต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัทยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 0 1 0 0
  2016 การศึกษาชลศาสตร์การไหลผ่านอุโมงค์ด้วยแบบจำลองทางกายภาพโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0