Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • วศ.บ.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วศ.ม.(โครงสร้าง), A.I.T>, ไทย, 2542
  • Ph.D.(Civil and Environmental Engineering), The University of New South Wales, Australia, 2547

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 7 0 0
2016 การวิบัติของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็มคอนกรีตและดินด้วยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาการเกิดสนิมเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะเปิดเผยรุนแรงกว่า 30 ปี โดยเกลือคลอไรด์ในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การเสื่อมสภาพของอาคารชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
2011 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 5 0 0
2018 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 3 0 0
2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60) หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 2 1 0 0
2017 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
2017 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้กับสระเก็บน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากบริษัทสยามวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของเกลือในดินต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัทยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2016 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 0 1 0 0
2016 การศึกษาชลศาสตร์การไหลผ่านอุโมงค์ด้วยแบบจำลองทางกายภาพโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)