โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 0 0
2006 การประยุกต์ใช้ใบหม่อนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติระบบเอ็กซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 2 0 0
2004 Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables. ผู้ร่วมวิจัย UNU (The United Nations University) 0 1 0 0
2004 โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย American Soybean Association 1 1 0 0
2003 ผลของภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักเมืองหนาวบางชนิด (ซุกินี พริกหวานเขียว เหลือง แดง และมะเขือเทศเชอรี่) ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2001 การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0