Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Biological Systems Engineering), University of California, Davis, U.S.A.
  • M.S.(Biological and Agricultural Engineering), University of California, Davis, U.S.A.
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 6 1 0 0
2019 โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 2 8 0 0
2015 การออกแบบและพัฒนาเม็ดเจลบริโภคได้เพื่อเป็นตัวพาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเหลว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การพัฒนาระบบหนุนเสริมเพื่อยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ 0 0 0 0
2013 ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 1 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ำมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 2 0 0
2011 เนื้อสัมผัสและสมบัติทางวิทยากระแสของไส้กรอกที่มีส่วนผสมของเนื้อไก่พ่อพันธุ์แก่ภายใต้สภาวะปรุงสุก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
2010 การศึกษาเนื้อสัมผัสของปลอกไส้กรอกที่ทำมาจากไส้โคและไส้กรอกหลังการทำสุก หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 0 0 0
2010 การศึกษาการใช้รังสีอุลตร้าไวโอเลตควบคู่กับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษานมแพะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปขนมสอดไส้ที่มีลักษณะทรงกลม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาการลดกลิ่นที่ไม่เป็นที่ยอมรับในนมแพะโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทำนายอายุของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มด้วยวิธีการปั่นเหวี่ยงตกตะกอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 13 13 0 0
2018 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการทดสอบความชอบของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ Davis Sensory Science Foundation 3 0 0 0
2016 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาดัชนีการประเมินความกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะละกอในการบริโภคสด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 0 0 0
2014 โครงการศึกษาและทดลองการจัดการองค์ความรู้เพื่อทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 0 1 0 0
2013 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การใช้มาตรวัดบอกปริมาณและความชอบ หัวหน้าโครงการ Davis Sensory Foundation 3 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2012 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2012 การศึกษาเม็ดเจลผสมระหว่างโปรตีนเวย์และอัลจิเนตในการทำหน้าที่เป็นตัวพาสารออกฤทธิ์ชีวภาพในรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น หัวหน้าโครงการ Davis Sensory Science Foundation 1 0 0 0
2012 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
2011 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การกระจายระดับคะแนนความชอบโดยใช้เกณฑ์ตัวเลขและเกณฑ์ตัวอักษร หัวหน้าโครงการ มูลนิธิ Davis Sensory Science Foundation 0 0 0 0
2009 การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน หัวหน้าโครงการ Davis Sensory Science Foundation และ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 2 2 0 0
2009 การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การพัฒนาวิธีทดสอบผู้บริโภคด้านความชอบต่อสินค้า โดยการศึกษาการตอบแบบสอบถามควบคู่กับพฤติกรรมการเลือกสินค้าตอบแทนกลับบ้าน หัวหน้าโครงการ Davis Sensory Foundation 1 0 0 0
2006 การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0