Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.S.(Electrical Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2542
  • Ph.D.(Electrical Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 4 2 0
  2018 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 2 0
  2008 การพัฒนาตารางเก้าช่องอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 16 85 0 0
  2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2019 การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 3 0 0
  2019 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 1 0 0
  2016 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2015 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7 31 0 0
  2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 38 0 0
  2012 งานศึกษาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ต่ำ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 3 0 0
  2009 อุปกรณ์ชดเชยสถิตระดับจำหน่ายร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเป็นแหล่งจ่ายพลังงานสำรอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 4 0 0
  2005 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากเซลล์เชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0