Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.S.(Electrical Engineering ), Penn State University , U.S.A.
  • Ph.D..(Electrical Engineering ) , Penn State University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 1 0
  2012 การออกแบบสายอากาศที่มีวัสดุชนิดเมตาเป็นส่วนประกอบโดยใช้การหาค่าดีที่สุดแบบพาร์ทิเคิลสวอร์ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2011 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุชนิดเมตาในทางแม่เหล็กไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาขั้นตอนการหาเมตริกซ์อิมพีแดนซ์แบบวนซํ้าของสายอากาศแบบแอเรย์เปียโน-กอสเปอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การซื้อขายด้วยชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(Satish Sundar) 0 0 0 0