Person Image

  Education

  • Ph.D. (Mechanical Engineering), Michigan State University, USA, 2546
  • M.S. (Electrical Engineering), Michigan State University, USA, 2545
  • M.S. (Mechanical Engineering), Michigan State University, USA, 2540
  • ว.ศ.บ. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนา micropump หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนามือจับขนาดจุลภาคที่มีตัววัดความรู้สึกสำหรับระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุระดับจุลภาคแบบที่รับรู้ได้ถึงการสัมผัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการประกอบชิ้นส่วนระดับจุลภาคแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการประกอบชิ้นส่วนระดับจุลภาคแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 1 0 0
  2020 การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย atomic force microscope โดยใช้โครงข่ายประสาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การควบคุมตู้เรือนกระจกสำหรับการเกษตรอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การควบคุมชั้นชิดผิวของการไหลของอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การควบคุมลูกตุ้มกลับหัวบนรถ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 รถจักรยานทรงตัวได้เอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้งโดยใบพัดหมุนทำมุมต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย atomic force microscope โดยใช้การควบคุมแบบ adaptive หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานโดยอาศัยการสั่นสะเทือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดูดซับการสั่นสะเทือนจากแรงบิดโดยอาศัยการทำงานของลูกตุ้มแรงเหวี่ยงที่ควบคุมได้ด้วยการควบคุมป้อนกลับสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาแบบจำลองลดขนาดของ atomic force microscope โดยอาศัย piecewise invariant manifold หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนามือจับขนาดจุลภาคที่มีตัววัดความรู้สึกสำหรับระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุระดับจุลภาคแบบที่รับรู้ได้ถึงการสัมผัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การลดขนาดของแบบจำลองและการสั่นแบบไม่เชิงเส้นของ Atomic Force Microscope โดยอาศัยหลักการ Nonlinear Normal Modes หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0