โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 7 0 0
2012 การออกแบบ End-of-Arm Tool (EOAT) สำหรับกระบวนการ in-mold labeling หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับกระบวนการ In-mold labeling หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษากรรมวิธีเคลือบผิวที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุแม่พิมพ์อีพอกซี่เรซิ่นเติมอะลูมิเนียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การพัฒนาระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอะลูมิเนี่ยม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบ In-mold decoration (IMD) หัวหน้าโครงการ Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd. 0 0 0 0