โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 1 0 0
2011 การศึกษาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2015 การลดการสูญเสียน้ำคอนเดนเสทในระบบไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปรับความชื้นสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2017 จัดทำแผ่นแม่บท (Master Plan) การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
2012 แผนการดำเนินการสนับสนุนกลุ่มรถแท๊กซี่ที่ใช้ก๊าซ LPG ให้เปลี่ยนมาเป็นรถแท๊กซ๊๋ NGV หัวหน้าโครงการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
2009 การใช้ Lumped Parameter Model สำหรับแบบจำลองระบบเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการควบคุม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0