Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2539
  • Ph.D. (Geotechnical Engineering ) , Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติดินถล่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 8 0 0
  2020 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2010 การศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 โครงการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยของเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 47 Project 8 16 1 0
  2020 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยการไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนขนาดกลาง กรณีศึกษาเขื่อนดินช่องเขาขาดเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2017 การศึกษาด้านวิศวกรรมและออกแบบ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบก ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 งานศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยงภัย (Hazard Classification) สำหรับเขื่อนของกรมชลประทาน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2017 งานออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน Outgoingสถานีต้นทางเอราวัณ บางพลี ลาดพร้าว และบางซื่อ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2017 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการทรุดตัวและการเคลื่อนตัว เพื่อออกแบบปรับปรุงเขื่อนคลองป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา หัวหน้าโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการเกิดสภาพดินเหลวตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจเพื่อหาสาเหตุและออกแบบแก้ไขการพิบัติของอาคารเรียน โรงเรียนวัดสลักเหนือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความมั่นคงของเขื่อนภูมิพลต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 2 0 0
  2014 โครงการศึกษาพัฒนาระบบจำลองพลวัตการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มสำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม (ภาคอีสาน) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2014 โครงการทดสอบหาค่าความต้านทานการรั่วซึมของรอยต่อเข็มทิศ (Joint Resistance of Sheet Pile) หัวหน้าโครงการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบซ่อมแซมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2014 โครงการขุดบ่อเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ อ.หัวโจร จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ หัวหน้าโครงการ Thai Biogas Energy Co., Ltd. 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาประเมินความเสี่ยงและผลกระทบระดับภูมิภาคจากแผ่นดินไหว สำหรับโครงการซอติก้า อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.ส.ผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่มในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการเตือนภัย(ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทการศึกษาธรณีสัณฐานเพื่อการวางแผนลดผลกระทบจากการทรุดตัวของตลิ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 1 0 0 0
  2013 การศึกษาออกแบบงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีต้นทางพระนครใต้, บริเวณสะพานกรุงเทพ และบริเวณสะพานพระราม 9 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันตกและเสริมเสถียรภาพคันคลองพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยคลองประปาฝั่งตะวันออก หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2013 ดครงการความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน:พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2013 โครงการงานศึกษาคุณสมบัติของสารผสมโพลิเมอร์ที่มีต่อดิน หัวหน้าโครงการ บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาระบบกำแพงกั้นน้ำแบบปักลงดินเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำ (Water Stop Panel) หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2012 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2012 โครงการงานศึกษาพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2012 โครงการงานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ. หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน RPB ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2012 โครงการงานติดตามพฤติกรรมเขื่อนจากเครื่องมือวัดระหว่างการซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ ของอ่างพักน้ำตอนบน รฟ.ลำตะคองชลภาวัฒนา หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการออกแบบซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาหลักสูตรต้นภัยพิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกียวโต 1 0 0 0
  2012 การสำรวจและศึกษาการทรุดตัวของบแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤติการณ์น้ำบาดาล หัวหน้าโครงการ บริษัท ปัญญา คอนซันแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเพื่อออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงาน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (โครงการ 2) และ จ.พังงา หัวหน้าโครงการ Thai Biogas Energy Co., Ltd. 0 0 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์และออกแบบซ่อมแซมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO: Proposal for spatial data sharing service platform and its application pilot project) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2011 โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2011 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ SRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2010 การออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงานลาว-อินโดจีน หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 1 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2 0 0
  2009 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 พฤติกรรมของเขื่อนน้ำงึม 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด 0 1 0 0
  2008 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 6 0 0
  2005 โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ รัฐบาลไทย 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากภัยดินถล่มในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ด้านชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากธรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สินามิ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 1 0 0
  2005 โครงการศึกษาการแพร่กระจายของชั้นดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งกลบขยะป้องกันปนเปื้อนสู่แองน้ำบาดาล หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 0 0 0
  2005 โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเขื่อนเพื่อชลประทานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0