Person Image

  Education

  • Ph.D. (Electrical Engineering), Syracuse University, USA, 2545
  • M.S. (Electrical Engineering), Syracuse University, USA, 2543
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาการอุปกรณ์กราดภาพตัดขวางโดยค่าความจุไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบคุณภาพผลไม้ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2006 ระบบติดตาม นำเสนอข้อมูล และควบคุมรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 20 0 0
  2018 เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2011 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1 17 0 0
  2010 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ที่จัดหาได้สำหรับการใช้งานด้านสื่อสารระยะใกล้ที่แพร่หลาย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1 1 0 0
  2007 การสั่นพ้องทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและค่าคิวแฟกเตอร์ของโพรงตัวนำยิ่งยวดแบบทรงกลมซึ่งถูกเติมด้วยสารไครอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - โครงการ: เทคโนโลยีสายอากาศ สัญญาเลขที่ RTA 4880002 2 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)