Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • Ph.D.(Mechanical Systems Engineering), Utsunomiya University, ญี่ปุ่น, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 โครงการออกแบบ สร้าง และทดสอบปั๊มก้นหอย (Scroll pump) พร้อมทั้งอุปกรณ์ทดสอบเพื่อหาลักษณะการทำงานของปั๊มก้นหอยและพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบก้นหอยที่ขับเคลื่อนด้วยลม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมแทนการเผาทิ้ง ที่ปรึกษาโครงการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก๊าซธรรมชาติจาแหล่งน้ำมันดิบบนบกไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการวางท่อส่ง หัวหน้าโครงการ กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 0 0 0 0
  2007 การจัดทำโครงการนำร่องเพื่อนำสารพลอยได้ (Natural Gas Liquid, NGL) ที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์กับชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแบบบูรณาการสำหรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0