Person Image

  Education

  • Ph.D. (mechanical engineering),, vanderbilt university, nashville, U.S.A.
  • M.S. (mechanical engineering), , vanderbilt university, nashville,, U.S.A.
  • B.Eng. (mechanical engineering),, Kasetsart university, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2018 อุปกรณ์บันทึกสภาพอากาศโดยการประยุกต์ Internet of Things สำหรับการเพาะปลูกแม่นยำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ห้องเย็นโดยเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การออกแบบและสร้างกระบะเพาะชำควบคุมอุณหภูมิ แบบเรียงซ้อนกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การออกแบบและการผลิตเครื่องวัดการกระจายน้ำหนักเท้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 9 0 0
  2020 โครงการเครื่องสร้างสัญญาณสอบเทียบทั่วไปสำหรับปั้มเชื้อเพลิงดีเซลแบบอิเลคทรอนิคส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการควบคุมอุณหภูมิเฉพาะบริเวณในสภาพแวดล้อมเปิดจากการถ่ายเทความร้อนให้น้ำในท่อ กรณีศึกษากระบะปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การทดสอบและออกแบบหัวฉีดเติมฟองอากาศขนาดจิ๋ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การออกแบบ End-of-Arm Tool (EOAT) สำหรับกระบวนการ in-mold labeling ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การออกแบบและสร้างเครื่องมือไจโรสโคป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การออกแบบ วิเคราะห์และสร้างแผ่นรับแรง (Force Plate) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาและทดสอบการใช้เชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำกับน้ำมันเบนซินในเครื่องรถจักรยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษากรรมวิธีเคลือบผิวที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุแม่พิมพ์อีพอกซี่เรซิ่นเติมอะลูมิเนียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การพัฒนาระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอะลูมิเนี่ยม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 2 0 0
  2018 การศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมการออกดอกมะยงชิดโดยการควบคุมอุณหภูมิ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยเครื่องมือปอกสาย ASC ขนาด 185 mm2 กลางย่านขณะมีไฟ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาโรงเรือนระบบกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การทดสอบความคงทนสารเคลือบกันติดผิววัสดุ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาและสร้างเครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า (Podoscope) หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การวิเคราะห์และสร้างเครื่องวัดระยะยึด(Extensometer) ของยางตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0